Aktuální výzvy

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

dnešním dnem 20.3.2017 byla vyhlášena nová Výzva v programu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

Program POVEZ II je mezi zaměstnavateli velmi oblíbený, a to hlavně z důvodu vysoké dotační podpory pro realizaci vzdělávacích projektů. Firmy jsou schopny zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců za minimální náklady. O vysoké oblíbenosti svědčí také to, že firmy podávají žádosti o odborné vzdělávání svých zaměstnanců opakovaně.

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na:

 • odborné vzdělávání svých zaměstnanců - zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu (dotace až 85% nákladů).
 • refundaci jejich mezd po dobu školení - zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji (dotace až 100% nákladů).

Příjem žádostí je otevřen do vyčerpání stanovené alokace finančních prostředků. Vzhledem k oblíbenosti programu očekáváme, že alokace bude vyčerpána velmi brzy (pravděpodobně do 14 dní). Proto doporučujeme reagovat hned, můžeme Vám nabídnout pomoc s přípravou a podáním žádosti.

Neváhejte nás kontaktovat.


OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energie – Výzva II

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 12. 2016 do 30. 3. 2018

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední podniky a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt:

 • dotace 500 tis. – 250 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30%

Na co lze získat podporu:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Program Nová zelená úsporám

3. výzva pro rodinné domy

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2021.
DOJEDNEJTE SI SCHŮZKU