Aktuální výzvy

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Program je realizován Úřadem práce ČR a financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

1. 11 .2017 byla vyhlášena III. Výzva v programu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Program POVEZ II je mezi zaměstnavateli velmi oblíbený, a to hlavně z důvodu vysoké dotační podpory pro realizaci vzdělávacích projektů. Firmy jsou schopny zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců za minimální náklady. O vysoké oblíbenosti svědčí také to, že firmy podávají žádosti o odborné vzdělávání svých zaměstnanců opakovaně.

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na:

 • odborné vzdělávání svých zaměstnanců - zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu (dotace až 85% nákladů).
 • refundaci jejich mezd po dobu školení - zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji (dotace až 100% nákladů).

Program byl prodloužen až do 31. 12. 2022.


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů. Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.

Všechny aktuálně vyhlášené výzvy jsou uvedeny na stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

Nejzajímavější aktuálně vyhlášené výzvy:

 • Nemovitosti - Cestovní ruch - Výzva IV. - modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů. Výzva je určena pro 57 obcí v ČR (v Karlovarském kraji zahrnuty - obec Šindelová a Stříbrná). Ukončení příjmu žádostí 31. 03. 2020 (10:00:00). Leták k programu.
 • Nemovitosti - Uhelné regiony - Výzva V. - modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield. Výzva určena pouze pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Ukončení příjmu žádostí 16. 03. 2020 (10:00:00). Leták k programu.
 • Úspory energie - Výzva V - snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Ukončení příjmu žádostí 30. 04. 2020 (23:59:59). Leták k programu.
 • Inovační vouchery - Výzva IV. - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben. Ukončení příjmu žádostí 30. 06. 2020 (23:59:59). Leták k programu.
 • Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita - Výzva V. - zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Ukončení příjmu žádostí 28. 05. 2020 (15:00:00). Leták k programu.
 • Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva III. – podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Ukončení příjmu žádostí 31. 08. 2020 (15:00:00).

  Program Nová zelená úsporám

  Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

  V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

  Bližší informace k aktuálně vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu https://www.novazelenausporam.cz/

  Žádosti jsou přijímány průběžně až do 31. 12. 2021, nebo do vyčerpání alokace.

  • 3. Výzva pro rodinné domy - pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (výstavba), výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů (zdroje energie).
  • 2. Výzva pro bytové domy - pro vlastníky bytových domů na území hl. m. Prahy. Z regionů mimo Prahu je možné žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

  Integrovaný regionální operační program

  Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, sociální podniky, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor. IROP je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro regionální rozvoj ČR.

  • Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III - pro vlastníky bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů mimo území hl. m. Prahy na zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní).

   Žádosti jsou přijímány průběžně do 29. 11. 2020 (14:00:00). Bližší informace k Výzvě č. 78 jsou uvedeny na webových stránkách IROP

  DOJEDNEJTE SI SCHŮZKU