Aktuální výzvy

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Program je realizován Úřadem práce ČR a financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

1. 11 .2017 byla vyhlášena III. Výzva v programu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Program POVEZ II je mezi zaměstnavateli velmi oblíbený, a to hlavně z důvodu vysoké dotační podpory pro realizaci vzdělávacích projektů. Firmy jsou schopny zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců za minimální náklady. O vysoké oblíbenosti svědčí také to, že firmy podávají žádosti o odborné vzdělávání svých zaměstnanců opakovaně.

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na:

 • odborné vzdělávání svých zaměstnanců – zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu (dotace až 85% nákladů).
 • refundaci jejich mezd po dobu školení – zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji (dotace až 100% nákladů).

Program byl prodloužen až do 31. 12. 2022.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů. Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.

Všechny aktuálně vyhlášené výzvy jsou uvedeny na stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

Nejzajímavější aktuálně vyhlášené výzvy:

 • Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV. – modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů. Výzva je určena pro 57 obcí v ČR (v Karlovarském kraji zahrnuty – obec Šindelová a Stříbrná). Ukončení příjmu žádostí 31. 03. 2020 (10:00:00). Leták k programu.
 • Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V. – modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield. Výzva určena pouze pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Ukončení příjmu žádostí 16. 03. 2020 (10:00:00). Leták k programu.
 • Úspory energie – Výzva V – snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Ukončení příjmu žádostí 30. 04. 2020 (23:59:59). Leták k programu.
 • Inovační vouchery – Výzva IV. – nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben. Ukončení příjmu žádostí 30. 06. 2020 (23:59:59). Leták k programu.
 • Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V. – zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Ukončení příjmu žádostí 28. 05. 2020 (15:00:00). Leták k programu.
 • Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III. – podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Ukončení příjmu žádostí 31. 08. 2020 (15:00:00).

Program Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Bližší informace k aktuálně vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu https://www.novazelenausporam.cz/

Žádosti jsou přijímány průběžně až do 31. 12. 2021, nebo do vyčerpání alokace.

 • 3. Výzva pro rodinné domy – pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení), výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (výstavba), výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů (zdroje energie).
 • 2. Výzva pro bytové domy – pro vlastníky bytových domů na území hl. m. Prahy. Z regionů mimo Prahu je možné žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 •  

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, sociální podniky, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor. IROP je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro regionální rozvoj ČR.

   • Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III – pro vlastníky bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů mimo území hl. m. Prahy na zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní).

    Žádosti jsou přijímány průběžně do 29. 11. 2020 (14:00:00). Bližší informace k Výzvě č. 78 jsou uvedeny na webových stránkách IROP