Aktuální dotační výzvy

Podívejte se na aktuální dotační výzvy pro malé a střední podnikatele. V případě zájmu vše vyřídíme s vámi. Stačí nás kontaktovat.

Aktuální dotační výzvy:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů. Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.

Více informací: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory

Aktuálně vyhlášené výzvy:

Inovační vouchery – Výzva VI

 • rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit
 • ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2022
 

Ukončuje se administrace OP PIK. Program bude nahrazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OP TAK.          V současné době probíhají přípravy a jednání o podobě jednotlivých dotačních programů. Více informací: https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/

Plánované výzvy OP TAK – červenec 2022:

 • Inovační vouchery – Patent
 • Proof of Concept
 • Aplikace
 • Úspory energie
 • Inovace
 • Smart Grids II
 • Smart Grids I
 • Obnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárny

Národní plán obnovy

Cílem Národního plánu obnovy je vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19, akcelerovat digitální a zelenou tranzici ekonomiky, zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života a posilovat produktivitu, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky. Dále jde o udržení zaměstnanosti a zlepšení podmínek pro vzdělávání, zlepšení efektivity veřejné správy a vybudování znalostní ekonomiky. Finanční prostředky budou směřovat mj. do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Podporovány budou projekty v celé ČR včetně území hl. m. Prahy, dotace pro malé, střední i velké podniky.

Aktuálně vyhlášené výzvy:

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

 • podpora výstavby fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp
  • Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost
  • Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE
 • možnost vlastní spotřeby energie nebo prodej do sítě
 • míra podpory 35 % (fotovoltaické systémy), 50 % (systém akumulace mimo území Prahy), 45 % (systém akumulace na území Prahy)
 • zahájení příjmu žádostí: 22. 3. 2022
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2022
 

Plánované výzvy:

 • Výstavba vysokorychlostního připojení k internetu
 • Cirkulární řešení v podnicích
 • Úspora vody v podnicích
 

Více informací: https://www.planobnovycr.cz/

Program Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti domu (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu kotlů a kamen, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně. Využít podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Bližší informace k aktuálně vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu https://www.novazelenausporam.cz/

Žádosti jsou přijímány průběžně až do 30. 6. 2025, nebo do vyčerpání alokace.

 • Výzva 1/2021 pro rodinné domy 
 • Výzva 2/2021 pro bytové domy

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Program je realizován Úřadem práce ČR a financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

1. 11 .2017 byla vyhlášena III. Výzva v programu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Program POVEZ II je mezi zaměstnavateli velmi oblíbený, a to hlavně z důvodu vysoké dotační podpory pro realizaci vzdělávacích projektů. Firmy jsou schopny zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců za minimální náklady. O vysoké oblíbenosti svědčí také to, že firmy podávají žádosti o odborné vzdělávání svých zaměstnanců opakovaně.

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na:

 • odborné vzdělávání svých zaměstnanců – zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu (dotace až 85% nákladů).
 • refundaci jejich mezd po dobu školení – zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji (dotace až 100% nákladů).

 

Program byl prodloužen až do 31. 12. 2022.

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor. IROP je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro regionální rozvoj ČR.

IROP pokračuje i v programovém období 2021-2027. Oproti období 2014-2020 přibudou nová témata podpory. Bude se jednat o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví. Oblasti, které v novém období nebudou podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra. Většina témat tedy bude pokračovat v dalších letech s určitými změnami.

V současné době probíhá schvalování programu IROP s celkovou alokací 124,8 mld. Kč z fondů EU. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá na jaře.

Více informací na IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR