Aktuální dotační výzvy

Podívejte se na aktuální dotační výzvy pro malé a střední podnikatele. V případě zájmu vše vyřídíme s vámi. Stačí nás kontaktovat.

Aktuální dotační výzvy:

OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále OP TAK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2021 – 2027.

Finanční prostředky mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastrukturu, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility. Podporovaným územím je celá ČR mimo regionu Praha. Více informací: https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/

Úspory energie – Výzva I

 • podpora snížení energetické náročnosti budov podnikatelského sektoru a opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie
 • dotace 500 tis. Kč – 200 mil. Kč
 • míra podpory 35 – 65 % z celkových způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2023

 

Inovace – Výzva I

 • posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací
 • dotace 1 mil. Kč – 40 mil. Kč
 • míra podpory 20 – 60 % z celkových způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2022

 

Aplikace – Výzva I

 • získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • dotace 2 mil. Kč – 125 mil. Kč
 • míra podpory 25 – 85 % z celkových způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí 31. 1. 2023

 

Proof of Concept – Výzva I

 • podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, za účelem uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi
 • podporované aktivity:
  • Aktivita A – aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh
  • Aktivita B – aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace
 • dotace 500 tis. Kč – 5 mil. Kč (aktivita A), 500 tis. Kč – 20 mil. Kč (aktivita B)
 • míra podpory 35 – 70 % z celkových způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2022

 

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – Výzva I

 • posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví
 • dotace 50 tis. Kč – 500 tis. Kč
 • míra podpory 75 % z celkových způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2023

 

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – Výzva I

 • výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren a tepelných čerpadel
 • dotace 500 tis. Kč – 15 mil. EUR
 • míra podpory 50 – 80 % z celkových způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí 01. 02. 2024
 

Národní plán obnovy

Cílem Národního plánu obnovy je vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19, akcelerovat digitální a zelenou tranzici ekonomiky, zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života a posilovat produktivitu, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky. Dále jde o udržení zaměstnanosti a zlepšení podmínek pro vzdělávání, zlepšení efektivity veřejné správy a vybudování znalostní ekonomiky. Finanční prostředky budou směřovat mj. do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Podporovány budou projekty v celé ČR včetně území hl. m. Prahy, dotace pro malé, střední i velké podniky.

Aktuálně vyhlášené výzvy:

Ø Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

 • podpora výstavby fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp
  • Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost
  • Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE
 • možnost vlastní spotřeby energie nebo prodej do sítě
 • míra podpory 35 % (fotovoltaické systémy), 50 % (systém akumulace mimo území Prahy), 45 % (systém akumulace na území Prahy)
 • zahájení příjmu žádostí: 22. 3. 2022
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022
 

Ø  Cirkulární řešení v podnicích – I. výzva

 •           cílem výzvy je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky
 • dotace 1 mil. Kč – 20 mil. EUR
 • míra podpory až 40 % z celkových způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 202cílem výzvy je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky   
 •  dotace 1 mil. Kč – 20 mil. EUR
 • míra podpory až 40 % z celkových způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022

 

Ø  Virtuální podnik – I. výzva

 • digitalizace podniků, digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií, služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů. Digitalizací se rozumí přijímání technologií provozovaných prostřednictvím elektronických zařízení nebo systémů, které umožňují zvýšit funkčnost výrobku, rozvíjet on-line služby, modernizovat postupy nebo přejít na obchodní modely založené na vynechání zprostředkovatelů u výroby zboží a poskytování služeb, což v konečném důsledku vede k transformačnímu dopadu.
 • v celé ČR včetně území hl. m. Prahy
 • dotace 1 mil. Kč – 20 mil. Kč
 • míra podpory až 40 % z celkových
 • způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022

 

Ø  Digitální podnik – I. výzva

 • zvyšování digitální úrovně malých, středních a velkých podniků působících na českých a zahraničních trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, prostřednictvím podpory například automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů
 • dotace 1 mil. Kč – 15 mil. Kč
 • míra podpory až 40 % z celkových způsobilých výdajů
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2022

 

Více informací: https://www.planobnovycr.cz

Program Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti domu (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu kotlů a kamen, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně. Využít podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Bližší informace k aktuálně vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu https://www.novazelenausporam.cz/

Žádosti jsou přijímány průběžně až do 30. 6. 2025, nebo do vyčerpání alokace.

 • Výzva 1/2021 pro rodinné domy 
 • Výzva 2/2021 pro bytové domy

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Program je realizován Úřadem práce ČR a financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

1. 11 .2017 byla vyhlášena III. Výzva v programu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Program POVEZ II je mezi zaměstnavateli velmi oblíbený, a to hlavně z důvodu vysoké dotační podpory pro realizaci vzdělávacích projektů. Firmy jsou schopny zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců za minimální náklady. O vysoké oblíbenosti svědčí také to, že firmy podávají žádosti o odborné vzdělávání svých zaměstnanců opakovaně.

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na:

 • odborné vzdělávání svých zaměstnanců – zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu (dotace až 85% nákladů).
 • refundaci jejich mezd po dobu školení – zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji (dotace až 100% nákladů).

 

Program byl prodloužen až do 31. 12. 2022.

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor. IROP je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj a Centrem pro regionální rozvoj ČR.

IROP pokračuje i v programovém období 2021-2027. Oproti období 2014-2020 přibudou nová témata podpory. Bude se jednat o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví. Oblasti, které v novém období nebudou podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra. Většina témat tedy bude pokračovat v dalších letech s určitými změnami.

V současné době probíhá schvalování programu IROP s celkovou alokací 124,8 mld. Kč z fondů EU. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá na jaře.

Více informací na IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR